Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


konsesjonsloven
Thursday 03. May 2007

”Boplikten” sikrer helårsmiljøet på Tjøme 


 Hvorfor opprettholde ”boplikten” som sikrer at Tjømes lokalsamfunn er pulserende hele året og ikke bare i sommermåneden? Hvorfor ikke tillate salg av helårs-eiendommer som fritidseiendom?

La oss sjekke noe faktastoff når vi vil knekke koden om ”boplikt”. 

Det er ”Boplikt” landet over


78 kommuner har opprettholdt ”boplikt” som sikrer at boligen benyttes hele året. Disse dekker i hovedsak kyst-Norge. Det er Konsesjonsloven som regulerer at fastboende selge eiendommen sin som helårsbolig og ikke som feriebolig.  

Kapittel I. Formål og virkemidler

§ 1. Formål:

”Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. Jord-, hage- og skogbruksnæringen (Landbruksnæringen),

2. Behovet for utbyggingsgrunn,

3. Allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser,

4. En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom…" 

Konsesjonsloven tolkes dithen at eie- og bruksforhold skal være best mulig for samfunnet som helhet. Altså er det gode hensikter bak salgsregulering av alle typer eiendommer. 

Gjelder alle eiendommer

Konsesjonsloven gjelder all omsetning av eiendom. I prinsippet trenger vi alle konsesjon for kjøp av eiendom. Grunnen til at folk som deg og meg ikke får føle denne problematikken på kroppen, finner vi i lovens § 5. Den omhandler unntakene fra kravet om konsesjonsplikt: 

§ 5. Unntak på grunnlag av eiendommens karakter

”Konsesjon er ikke nødvendig ved erverv av:

1.)  En enkelt boligtomt eller tomt for fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar (…) 

2.) Bebygd eiendom, forutsatt at tomten ikke er større enn 5 dekar og ikke vesentlig større enn bebyggelsen krever og heller ikke har større verdi enn bebyggelsen. At forutsetningene for konsesjonsfrihet foreligger anses i alminnelighet godtgjort når dette bekreftes av kommunen. 

3.) For så vidt gjelder eiendom med bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, kan Kongen ved forskrift begrense eller sette ut av kraft konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 2 i områder hvor det anses nødvendig å hindre at hus som bør nyttes til helårsbolig blir brukt til fritidshus. Konsesjonsplikt kan likevel ikke innføres for erverv hvor erververen forplikter seg til at eiendommen blir brukt som helårsbolig(...).

 Fjerner unntakene

Ved salg av eiendom er det kun unntakene som ikke behøver konsesjon. Videre åpner punkt 3. i dette untaket for at kommunen kan kreve at boliger som i dag er helårsboliger, eller tidligere har vært brukt som helårsbolig fremdeles skal være det. Svært fremsynte politikerne i kommunen fikk dette til i 1984: 

"Forskrift til konsesjonsloven, Tjøme kommune, Vestfold.

Fastsatt ved kgl. res. av 14. desember 1984 med hjemmel i § 5, tredje ledd i Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19. Fremmet av Landbruksdepartementet. Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for Tjøme kommune (…)." 

Det er hovedgrunnen for at all omsetning av eiendom skal godkjennes av kommunen. 

Desverre omgås loven

Men det finnes desverre smutthull – til stor irritasjon for oss motstandere som ønsker helårlige boliger på øyene. Jeg tenker spesielt på de som arver en helårsbolig fritt kan velge å benytte denne som fritidsbolig.  

"§ 6. Vedr. unntak på grunnlag av erververens stilling:

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

1.) eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken..." 

Altså: Når noen har kjøpt en helårsbolig i sine foreldres navn, så får de ved et pennestrøk boligen i forskudd på arv. Dette kan ikke hindres. Om smutthullet er tettet vites ikke. 

«... er eller har vært i bruk som helårsbolig»

Etter denne regelen er det ikke nødvendig at eier selv bruker eiendommen som helårsbolig. Hun kan leie den ut slik av at den er bebodd minst 50% av nettene, altså mer enn 180 døgn. 

Kommunal kontroll?

Vi har hørt at stikkkontroller tas for å sjekke om definerte helårsboliger benyttes hele året. Likevel unngår man ikke at helårsboliger i praksis fungerer som fritidsboliger. For kontroll er ikke helt enkelt. Eier av boligen skal ha adresse i kommunen - i folkeregisteret. Dersom det er en barnefamilie vil boligen benyttes som helårsbolig. Uten barn kan eier påberope seg ukependler-status og benytte Tjøme-boligen som hun vil. 

 I Vestfold gjelder boplikt for 5 kommuner:
Larvik kommune, Nøtterøy kommune, Stokke kommune gjelder for visse eiendommer i Melsomvik og Bogen)
Svelvik kommune, og Tjøme kommune. Dette ihht Landbruks- og matdepartementet
 

Gode restriksjoner hindrer grådighetskultur

De folkevalgte gjorde en god jobb med å oppheve konsesjonsfriheten. Nå gjelder det å opprettholde gevinsten. Ingen vet hvor mange flere helårseiendommer som ville blitt solgt som feriesteder om bopliktsbestemmelsen ikke hadde vært der. Det er rimelig å anta at slike eiendomssalg ville stige dramatisk med sterk kjøpekraft fra byene. 

Om valget til høsten fører til lovendringer, slippes den såkalte grådighetskulturen i Tjøme kommune fri. Sakte men sikkert kan vårt levende lokalsamfunn bli erstattet av kulisser av velholdte men tomme og mørklagte badegjesthus utenom sommeren. Derfor handler tyngden i ”boplikten” seg om så uendelig mye mer enn store pengebeløp til den enkelte ved salg av helårsboligen som fritidsbolig.

  Tjøme, 21. april 2007 Dag Schøning-Olsen 


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk