Hjem
 
Antall besøkende:   34612
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


Argumenter mot
Thursday 12. April 2007

Argumentene mot 

 

Et av de mest brukte argumentene for å oppheve boplikten blir framført med professor Normann Aanesland ved landbrukshøyskolen på Ås som sannhetsvitne. Aanesland sier i et intervju med Tønsbergs Blad 9. mars i år:

”Når en kystkommune som Tjøme innfører boplikt, går verdien på helårsboliger ned. Dette som følge av at man ikke lenger kan selge disse eiendommene som feriesteder. Dette fører igjen til at færre unge vil kjøpe eiendommer på slike steder. De unge tar ikke sjansen på å investere i bolig i en kommune der prisutviklingen ikke henger med prisutviklingen ellers i landet.”

Dette er ren teori, og virkeligheten har vist at teorien er feil.

Kystkommunen Tjøme innførte boplikten for over 30 år siden og i den perioden har befolkningen på Tjøme økt med nær 50 prosent, fra i overkant av 3000 til 4500 innbyggere i dag. Virkeligheten har vist at professorens teori er feil. Og når kartet ikke stemmer med terrenget er det som kjent kartet som bør endres.

Aanesland tror folk flytter til et sted fordi prisene stiger, mens det er tvert om: prisene stiger fordi mange flytter til området. Det er et lærebokeksempel i ”tilbud og etterspørsel” og som Aanesland altså ikke har forstått. 

Videre hevdes det at barnekullene på Tjøme synker dramatisk. I et intervju med Tønsbergs Blad 6 mars hevder Gunnstein Sundene, formann i Tjøme høyre dette:”Antall barn under 5 år er redusert med 35 prosent siden år 2000” hevder han, og mener situasjonen er ”dramatisk”.

Dette er misbruk av statistikk, han leser statistikk som fanden leser bibelen.År 2000, som er Sundenes startår, var slutten på en lang periode med økende barnekull på Tjøme. Om vi velger 1986 som startår hadde vi i 2006 litt flere barn i gruppen 0-4 år enn i 1986, en økning fra 187 til 202 barn.

I en liten befolkning som Tjømes, vil barnekullenes størrelse variere kraftig fra år til år; i 2005 ble det født 51 barn, i 2006 ble det født 27 barn. Barnekullene kan nær fordobles fra det ene år til det neste i kommunen vår. Statistisk har vi altså ikke noe grunnlag for å kalle situasjonen ”dramatisk” slik Sundene gjør det. I 1970 var det litt under 700 barn under 16 år på Tjøme, i 2007 hadde dette steget til i overkant av 900.

Det skjer en ”forgubbing” i det norske samfunnet som helhet, men Tjøme skiller seg ikke ut i noen forstand. Gjennomsnittlig levealder øker, med den følge at antallet pensjonister øker relativt sett. Det blir færre barn i hver familie og dermed går den relative størrelsen på barnekullene ned. En sammenligning mellom Tjøme og Nøtterøy fra 1970 til i dag viser at denne forgubbingen ikke er et Tjøme-fenomen: i 1970 utgjorde barn under 16 år ca 25 prosent av befolkningen både på Tjøme og Nøtterøy, i dag er denne andelen sunket til omkring 20 prosent for begge kommunene. I samme periode har antallet folk over 70 år økt fra 9 til 12 prosent på Nøtterøy, på Tjøme har økningen vært litt mer beskjeden – fra 10 til 11 prosent. 

Det sentrale argumentet mot boplikten er enda ikke uttrykt offentlig i debatten om Tjøme. For liberalistene i Høyre og Frp er det et prinsipp at det ikke skal legge hindringer i veien for kjøp og salg av eiendom.

Men retten til kjøp og salg kan ikke alltid være overordnet kollektivets interesser. Boplikten faller under konsesjonsloven. I odelstingsproposisjon 79 av 2002-2003 begrunnes denne loven i grunnlovens paragraf 110b, ”hensynet til miljøet”. Dette er videre uttrykt i lovens paragraf 1, der formålet med loven skal være å sikre miljø og friluftsinteresser, landbruksinteresser, interessene til fremtidige generasjoner og hensynet til bosettingen.

Det er selvsagt legitimt å søke å påvirke hvordan norske lover utformes, men en skal også være klar over at det er et grundig utredingsarbeid som ligger bak denne lovrevisjonen (opprinnelig vedtatt i 1975). Den har vært på høring hos juridiske spesialister, flere departementer, fylker, kommuner og interesseorganisasjoner  både på nasjonalt og lokat plan. Sånn sett representerer den en slags nasjonal konsensus. De ekstreme liberalistens standpunkt er i denne sammenhengen mer et uttrykk for særinteresser. 

EU domstolens dom C-370/05 av 27.januar i Festersen saken, brukes ofte som argument for at kampen for boplikten er fånyttes og at EU er mot den norske boplikten. Dette er ikke riktig.

I en kommentar til dommen i Nationen 9 februar  sier Hans Petter Graver, professor i jus ved universitetet i Oslo at dommen ikke nødvendigvis har noen betydning for den norske konsesjonsloven. EU-domstolen aksepterte alle premissene som ligger til grunn for den norske loven slik de er uttrykt i paragraf 1, men gikk allikevel mot boplikt for Festersen i den konkrete saken fordi den praktiserte en forskjellsbehandling av danske og utenlandske borgere. Eiendommen kunne nemlig kjøpes uten boplikt av danske borgere.

Da konsesjonsloven ble revidert i 2003 ble det lagt spesiell vekt på å harmonisere den med EUs regelverk og EØS avtalen. Bla ble det lagt vekt på ikke å forskjellsbehandle norske og utenlandske borgere. 

Nå er Norge heller ikke medlem i EU men bare i EØS, så vi har rett til å reservere oss. Kjente eksempler på slik reservasjon som også er godkjent av EFTA-domstolen, er Vinmonopolets monopolstilling i salg av vin og sprit, og spilleautomatmonopolet.

Vi vil uansett forholde oss til norsk lov, som foreløpig gir kommunene rett til å vedta boplikt.  

Det at boplikten i liten grad håndheves er et faktum som på lang sikt undergraver lovens legitimitet. Loven ble formulert med sikte på at det skulle kunne reageres på mislighold, i praksis har det dessverre skortet på ressurser i kommunen. For oss som er tilhenger av denne loven er det dermed naturlig også å være for en  skjerpet håndheving av den. Men merk at boplikten ikke er personlig, slik at et alternativ til tvangssalg er at eier pålegges å leie ut boligen til personer som benytter denne som sin helårsbolig. En kjøper har også ett års frist på å ”bebo” den. 


     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk