Hjem
 
Antall besøkende:   34614
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


Wednesday 11. April 2007

Argumentene for boplikt 

Tidlig på 70 tallet innførte Tjøme kommune boplikt. Etter innføringen har Tjøme opplevdt en kraftig befolkningsvekst og inbyggerantallet har økt med omkring 50 prosent fram til i dag. Nøtterøy kommune som ikke har boplikt, hadde en mer moderat befolkningsøkning på omkring 25 prosent.

Før boplikten ble innført hadde folketallet på Tjøme vært nesten konstant siden før 1900, mens folketallet i nabokommunen Nøtterøy hadde økt kraftig. Omkring 1900 var folketallet på Nøtterøy omtrent dobbelt så stort som på Tjøme, mens det i 1970 var 5 ganger så stort. Faktisk gikk folketallet på Tjøme tilbake med nesten 10 prosent fra 1960 til 1970.

Det er mange faktorer som styrer hvor folk bosetter seg, og boplikt og prisen på bolig er neppe den eneste grunnen. Allikevel er sammenligningen med Nøtterøy slående. For Tjømes vedkommende har boplikten vært en suksess.

Ikke kluss med noe som virker.            

Argumentet for boplikt er ganske enkelt: enhver helårsbolig som omgjøres til fritidsbolig betyr en bolig mindre for fastboende. Det betyr en familie mindre som bidrar til det sosiale liv i kommunen. Færre barn til barnehage og skole, færre fotballspillere, trommeslagere, kortspillere eller tur- og samtalepartnere for pensjonister. Og færre skattebetalere.

Vi anerkjenner selvsagt at tapet av én helårsbolig til fritidsbolig kan kompenseres ved nybygg andre steder i kommunen, men tomter er heller ikke en ubegrenset ressurs – særlig ikke om øya skal beholde sitt særpreg.

 Mens Tjøme har sin egen positive erfaring med boplikt på lang sikt, har naboøya Veierland også positiv erfaring med boplikt som hestekur mot fraflytting. Innføring av boplikt på Veierland i 1997 stoppet en langsiktig trend der helårsboliger ble omgjort til fritidsboliger og der folketallet sank truende. Boplikten på Veierland ble vedtatt opprettholdt etter en folkeavstemning i 2006 der 60 prosent stemte for å bevare boplikten.

Andre strandnære områder på Nøtterøy opplever de samme problemene som Veierland før boplikten ble innført – helårsboliger gjøres om til fritidsboliger og folketallet går ned.

Den svenske vestkysten, med øya Koster i Strømstad kommune som et eksempel, viser også hvordan kjøpekraftige feriefolk tar over helårsboliger. Her er nær halvparten av boligene nå fritidsboliger. 

Veierland før boplikten ble innført, er i første omgang et bilde på hvordan situasjonen vil bli i de mest attraktive utkantområdene av Tjøme kommune dersom boplikten oppheves. Derfor er boplikten nå et forsvar for muligheten til å bo i grender som Hvasser, Utbygda, Gon og Sundene, for å nevne noen. Men på noe lenger sikt er det ikke usannsynlig at også sentrale byggefelt som Preståsen og Solvangfeltet kan bli attraktive for folk som ønsker fritidsboliger på Tjøme. De gigantiske hyttegrendene som nå bygges ut i den norske fjellheimen bærer bud om dette. På Hovden i Setesdalen ligger millionvillaene tett i tett som i et vanlig boligfelt og disse hyttegrendene skiller seg bare fra fx Solvangfeltet ved byggestilen, som er imitert laftet tømmerstil, graden av luksus og dermed den langt høyere pris, samt at de står tomme mesteparten av året. 

Både tilhengere og motstandere av boplikt er antagelig enige i at en opphevelse av boplikten vil føre til en generell prisstigning på boligene i kommunen. Dette er det naturlig nok vanskelig å tallfeste eksakt, fordi prisen på boliger er avhengig av så mange variabler ikke minst beliggenhet, noe som gjør hver bolig mer eller mindre unik og dermed også gjør prisen unik. Men altså, foreløpig er det bare Høyres Anne Mitsem Borgersen  som har hevdet at prisene ikke vil gå opp dersom boplikten oppheves.

Det dilemma som dermed reiser seg for den jevne huseier på Tjøme er at vel kan de selge sin bolig med større fortjeneste dersom boplikten oppheves, men hvor skal de flytte da? For en vanlig borger er bolig et nullsumsspill hvor pengene man får ved å selge sin bolig går med til å skaffe seg en ny. Økende boligpriser fører bare til at en større del av formuen (gjelda) blir bundet opp i bolig. Og de eneste som i realiteten har interesse av stadig økende boligpriser er de som lever av å kjøpe og selge eiendom, samt eiendomsmeglerne. 

Hele Oslofjord-regionen er et press og tilflytting-område. I tillegg opplever Tjøme kommune en ny type innvandring. Det er folk som flytter ut av Oslo-gryta og som er villige til å godta lang pendlig, mot å få bo i de trivelige omgivelsene her ute. Det er altså ingen tegn som tyder på at boliger vil bli stående tomme og at ikke boligmarkedet i kommunen vil følge med den generelle prisstigningen på bolig. De som ønsker å selge vil få solgt, og til en stadig høyere pris.

Et fåtall (antageligvis) av motstanderne av boplikt  følger professor Normann Aanesland argumentasjon om at folk flytter dit prisene på bolig er høyest og stiger mest. Vi tror det er mere sammensatte grunner til at folk flytter til eller blir boende på Tjøme: det er en flott natur, det er oversiktlige samfunnsforhold, avstanden til sivilisasjonen er overkommelig og prisen på bolig er relativt lav. Folk liker seg her, rett og slett.  

Enda en negativ effekt av økende boligpriser er at arveavgiften også vil øke. I dag vil avgiften på et hus til 2 millioner være rundt 300.000 kroner. Om prisen på boligen går opp til 3 millioner som følge av oppheving av boplikten vil arveavgiften gå opp med 200.000.Etter som prisen på boliger på Tjøme stiger vil det bli stadig vanskeliger å ”cashe” ut en bolig man arver. Motstanderne av boplikt kan godt hevde at de også er motstandere av arveavgift, men i praksis lover de store forandringer uten å ha reell kontroll over rammebetingelsene denne revolusjonen skal skje under. 

Det er antagelig veldig få Tjømlinger som er motstander av badegjester. De fleste badegjester har vært her ute i mange år og har et godt forhold til de fastboende. Allikevel er det grunn til å være på vakt mot badegjestenes særinteresser dersom vi skulle få en dramatisk endring av antallet badegjester på bekostning av fastboende. Et grelt eksempel er Kjell Christian Ulrichsen som ville ha forbud mot bading og båtkjøring utenfor hytta si i Sandefjord.

”Dommen blir viktig fremover fordi vi har en sterk befolkningstilvekst, og det er viktig at flest mulig får bruke skjærgården, sier ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H).” i Tønsbergs Blad 1 februar 2007

Det er vel heller ikke helt i det blå å spekulere i at en dramatisk økning i antallet feriegjester vil gjøre eiendomsskatt til et mer akutt spørsmål. 


     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk